บทบาทหน้าที่

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ