การประชุม Video Conference การขับเคลื่อนงานศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาและแนะแนวทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 บูรณาการกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติของ สพป.ลำพูน เขต 1 และกิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี2563

Read more

การอบรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ด้วยระบบ VDO Conference

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ร

Read more

ออกสำรวจการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนและ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายแม่ทาที่ 2

Read more

ออกสำรวจการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนและ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายแม่ทาที่ 1

Read more

ออกสำรวจการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนและ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายบ้านธิ

ออกสำรวจการเตรียมพร้

Read more