วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่ให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการและสถิติอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากล ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน

2. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพ

3. เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย เชื่อมโยงทุกภาคส่วนขององค์กร